3 Ὀκτωβρίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, πρώτου Επισκόπου των Αθηνών. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στας Αθήνας και κήρυξε στον Άρειο Πάγο, λίγοι επίστεψαν στο κήρυγμά του, και μέσα στους λίγους αυτούς ήταν ο άγιος Διονύσιος, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων με αυτά εδώ τα λόγια· "Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν, εν οις και Διόνυσος ο Αρεοπαγίτης...". Πολύ φωτισμένο μυαλό ήταν, γενναίο φρόνημα και πολλή τόλμη είχεν ο άγιος Διονύσιος, για να ξεχωρίση μέσα σε όλους εκείνους, που εχλεύαζαν τον Απόστολο του Χριστού, και να πιστέψη. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα, γιατί συνήθως οι άνθρωποι, και μάλιστα εκείνοι που είναι κάπως ψηλά, για την κοινωνική τους θέση και για την υπόληψη του κόσμου, το θεωρούν "καθώς πρέπει" να μην είναι ή να δείχνουν πως δεν είναι χριστιανοί.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόῤῥητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἱερομάρτυς Διονύσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ

Τὰς οὐρανίους διαβὰς πύλας ἐv πνεύματι, μαθητευθεὶς τῷ ὑπὲρ τρεῖς οὐρανοὺς φθάσαντι, Ἀποστόλου Διονύσιε τῶν ἀῤῥήτωv, ἐπλουτίσθης πᾶσαν γνῶσιν καὶ κατηύγασας, τοὺς ἐν σκότει ἀγνωσίας πρὶν καθεύδοντας, διὸ κράζομεν, Χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.


Ἐπιστροφή