29 Σεπτεμβρίου

Είναι διαπιστωμένο από την ιστορία των Αγίων και το ομολογεί και η Επιστήμη, πως η εγκράτεια και η ηθική καθαρότης είναι οι μεγάλοι παράγοντες σωματικής υγείας και μακροβιότητος των ανθρώπων. Οι περισσότερες σωματικές αρρώστειες που κατατρύχουν και γεράζουν πρόωρα τους ανθρώπους, είναι συνέπεια και αποτέλεσμα ηθικών παρεκτροπών και καταχρήσεων στον βίο. Αντίθετα άνθρωποι που έζησαν με τάξη τον βίο τους, που σεβάστηκαν το σώμα τους σαν έμψυχο ναό του Θεού, που δεν υποδουλώθηκαν σε πάθη που ντροπιάζουν και φθείρουν σωματικά και ψυχικά, τέτοιοι άνθρωποι έζησαν γεροί κι απέθαναν θαλεροί σε βαθειά γεράματα. Τέτοιος είναι ο όσιος Κυριακός ο αναχωρητής, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ήταν ένας ωραίος άνδρας κι έζησε κι απέθανε σε ηλικία εκατόν εννέα ετών, χωρίς καμμιά βλάβη σε κανένα μέλος και όργανο του σώματός του. Η υγεία πάει κοντά με την αγνότητα.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Κυριακέ· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ

Ὡς ὑπερμάχῳ κραταιῷ καὶ ἀντιλήπτορι, ἡ σὲ τιμῶσα ἱερὰ Λαύρα ἑκάστοτε, ἑορτάζει τὰ μνημόσυνα ἐτησίως, Ἀλλ᾽ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Κύριον, ἐξ ἐχθρῶν ἐπεμβαινόντων ἡμᾶς φρούρησον, ἵνα κράζωμεν, Χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.


Ἐπιστροφή