24 Σεπτεμβρίου

Διαβάζομε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι, όταν οι Ιουδαίοι έδιωξαν από την Αντιόχεια τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι Απόστολοι του Χριστού επήγαν στο Ικόνιο, όπου "ικανόν... χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι επί τω Κυρίω...". Μέσα σε εκείνους που ήκουσαν το κήρυγμα των αγίων Αποστόλων ήταν κι η μεγαλομάρτυς και ισαπόστολος Θέκλα, της οποίας η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Η αγία Θεκλα είναι από τις γυναίκες εκείνες, που και στα χρόνια του Ιησού και στα χρόνια των αγίων Αποστόλων και στα χρόνια των ιερών Πατέρων και μέχρι σήμερα, πάντα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, που οφείλεται στη λεπτότητα των γυναικείων συναισθημάτων, δέχονται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Νέες από γένος, με κατάσταση και με σωματική ωραιότητα, αφήκαν τις τερπνότητες του βίου για το Νυμφίο Χριστό. Αυτό δεν είναι μόνο μια συναισθηματικότης, είναι μια θυσία "εις οσμην ευωδίας".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Ὡς ἀπαρχὰς

Τῆς παρθενίας τῷ κάλλει ἐξέλαμψας, μαρτυρίου στεφάνῳ κεκόσμησαι, ἀποστολὴν πιστεύῃ Παρθένε ὡς ἔνδοξος, καὶ τοῦ πυρὸς μὲν τὴν φλόγα, εἰς δρόσον μετέβαλες, τοῦ ταύρου δὲ τὸν θυμόν, προσευχῇ σου ἡμέρωσας ὦ Πρωτόαθλε.


Ἐπιστροφή