23 Σεπτεμβρίου

Η χριστιανική οικογένεια είναι αγιασμένη με αίματα αγίων Μαρτύρων. Πατέρες με τους γιους, μητέρες με τις θυγατέρες, γονείς με τα παιδιά τους πολλές φορές επορεύθηκαν μαζί στο μαρτύριο. Σήμερα πάλι η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη αγίων Μαρτύρων, του Ιωάννου και των δύο γιων του Πέτρου και Αντωνίου. Εμαρτύρησαν πρώτα οι δυο αδελφοί και τελευταίος, επάνω στα σώματα των παιδιών του, απέθανε ο πατέρας. Όλα τα τέτοια περιστατικά, από την ιστορία των διωγμών αγίων οικογενειών, που έγιναν ναοί και θυσιαστήρια της πίστεως, μας κάνουν να ευλαβούμεθα τον θεσμό της χριστιανικής οικογενείας και τόσο περισσότερο να θλιβώμεθα στις ημέρες μας, όταν βλέπωμε χαλαρωμένα τα οικογενειακά μας ήθη. Στις επιστολές του ο άγιος Παύλος μιλεί για υποδειγματικές οικογένειες χριστιανών και τις ονομάζει "κατ' οίκον" εκκλησίες. Εκκλησία είναι πραγματικά μία καλή χριστιανική οικογένεια.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε

Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα, στεῖρα εὐφράνθητι, ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχαρία, ἐκβοῶν παρῥησίᾳ· Προφήτης τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τίκτεσθαι.

Κοντάκιον, Ἦχος α´. Χορὸς Ἀγγελικὸς

Εὐφραίνεται λαμπρῶς, Ζαχαρίας ὁ μέγας καὶ ἡ πανευκλεής, Ἐλισάβετ ἡ σύζυξ, ἀξίως συλλαμβάνουσα, Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, ὃν Ἀρχάγγελος εὐηγγελίσατο χαίρων, καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀξιοχρέως τιμῶμεν, ὡς μύστην τῆς χάριτος.


Ἐπιστροφή