18 Σεπτεμβρίου

Η πρώτη χριστιανική αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. Επάνω στην ταπεινοφροσύνη, σαν σε γερό θεμέλιο, έχτισαν οι Άγιοι όλη τους την αρετή. Ταπεινοφροσύνη βέβαια δεν είναι η κακομοιριά ή, όπως λένε οι παιδαγωγοί, το συναίσθημα κατωτερότητος. Ταπεινοφροσύνη είναι η μικρή ιδέα, που κανείς πρέπει νάχη κάθε φορά για τον εαυτό του και η σκέψη πως έπρεπε και μπορούσε να είναι καλύτερος. Η ταπεινοφροσύνη είναι η προϋπόθεση για να γίνη κανείς καλύτερος, η βάση δηλαδή της προκοπής και της προόδου. Γιατί, αν δεν έχη κανείς σωστή γνώμη για τον εαυτό του, αν δεν ξέρη και δεν παραδέχεται πως είναι ακόμη χαμηλά, δεν πρόκειται ποτέ να ανεβή ψηλότερα. "Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται" είπεν ο Κύριος, και το απέδειξε με τη ζωή του ο άγιος Ευμένιος Επίσκοπος Γορτύνης στην Κρήτη, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. "Μακάριος ο τον βίον υψηλόν έχων, ταπεινόν δε το φρόνημα", είπεν ο άγιος Νείλος.

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος δ´ . Αὐτόμελον

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινὴ πολιτεία, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.


Ἐπιστροφή