17 Σεπτεμβρίου

Την μνήμη τριών αδελφών αγίων παρθένων και της μητέρας των εορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία, της Πίστεως, της Ελπίδος και της Αγάπης και της μητέρας των Σοφίας. Οι τρεις αδελφές στάθηκαν με γενναιότητα μπροστά στον ειδωλολάτρη τύραννο, ωμολόγησαν τον Χριστό κι επεσφράγισαν την ομολογία τους με μαρτυρικό θάνατο. Η μητέρα τους αντίκρυσε με θαυμαστή καρτερία το μαρτύριο των θυγατέρων της, εκήδευσε με καύχηση τα τίμια σώματά τους κι όπως το ευχήθηκε, απέθανε επάνω στον τάφο τους κι ακολούθησε κι αυτή, τέταρτη στο μαρτύριο, τα τέκνα της. Τέτοιες θυσίες είναι που αγιάζουν τον κόσμο και το αίμα τέτοιων Μαρτύρων είναι που ξεπλένει τις ντροπές που λερώνουν το πρόσωπο της γης. Για τον θάνατο τέτοιων Αγίων ανέχεται ο Θεός και ζούν τόσοι αμαρτωλοί κάτω από τον ουρανό. Κι είναι πάντα πολύ περισσότεροι οι Άγιοι στον κόσμο και γύρω από μας, παρ' όσο εμείς νομίζομε.

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον, Ἦχος α´. Χορὸς Ἀγγελικὸς

Σοφίας τῆς σεμνῆς, ἱερώτατοι κλάδοι, ἡ Πίστις καὶ Ἐλπίς, καὶ Ἀγάπη δειχθεῖσαι, σοφίαν ἀπεμώραναν, τῶν Ἑλλήνων ἐν χάριτι, καὶ ἀθλήσασαι, καὶ νικηφόροι φανεῖσαι, στέφος ἄφθαρτον, παρὰ τοῦ πάντων Δεσπότου, Χριστοῦ ἀνεδήσαντο.


Ἐπιστροφή