15 Σεπτεμβρίου

Η αγία Εκκλησία είναι η βασιλεία του Χριστού της οποίας "ουκ έσται τέλος". Αιώνιος και ακατάλυτος είναι η βασιλεία του Χριστού κι όπως ο ίδιος το είπε· "πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής". Το Άγιον Πνεύμα μένει στην Εκκλησία και είν' εκείνο που στην αρχαία εποχή και σήμερα και πάντα αναδείχνει τους Αγίους, άλλους Μάρτυρας και άλλους Οσίους. Όχι μόνο στην παλαιά εποχή, μα σε κάθε εποχή και σήμερα, στην Εκκλησία, υπάρχουν Μάρτυρες και Όσιοι, μόνο που δεν τους βλέπομε και δεν τους προσέχομε, γιατί άλλα μας συγκινούν τώρα. Σήμερα ο κόσμος θαυμάζει την αμαρτία γυμνή στον κινηματογράφο και την αναίδεια, όταν περνά προκλητική στον δρόμο. Δίπλα όμως στις ασχήμιες αυτές υπάρχουν οι Άγιοι, σαν τον Όσιο Βησσαρίωνα τον Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, που τον γιορτάζομε σήμερα και που έζησε στα νεώτερα δικά μας χρόνια. "Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας".

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τῆς πλάνης τεμών, τὸ κράτος τῇ ἐνστάσει σου, καὶ νίκης λαβών, τὸ στέφος τῇ ἀθλήσει σου, τοῖς Ἀγγέλοις ἔνδοξε, συναγάλλῃ Νικήτα φερώνυμε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή