13 Σεπτεμβρίου

Για τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, διαβάζομε τα εξής, μέσα σε πολλά άλλα, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Μια ημέρα κατα τις τρεις το απόγευμα άγγελος Κυρίου μπήκε στο σπίτι του και του είπε· "Κορνήλιε,... αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού". Δηλαδή, ο Θεός θυμήθηκε τις προσευχές και τις ελεημοσύνες σου. Δεν ήταν ακόμη χριστιανός, δεν ήταν βαπτισμένος ο Κορνήλιος, μα ήξερε να προσεύχεται και να κάνη το καλό. Αλλά τι άλλο ζητάει ο Θεός από μας τους πιστούς; "Επαίρειν οσίους χείρας..." λέει ο άγιος Παύλος, δηλαδή να προσευχώμαστε με καθαρή την συνείδηση και να δείχνωμε αγάπη στους συνανθρώπους μας. Η προσευχή είναι πίστη προς τον Θεό, η ελεημοσύνη είναι αγάπη προς τον πλησίον. Η πρώτη συμπληρώνει την δεύτερη και η δεύτερη αποδεικνύει την πρώτη.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων, Ἦχος δ´.

Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν, καὶ τὴν κάτω συναπέδειξας ὡραιότητα, τοῦ ἁγίου σκηνώματος τῆς δόξης σου Κύριε, Κραταίωσον αὐτὸ εἰς αἰώνα αἰῶνος, καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν, τὰς ἐν αὐτῷ ἀπαύστως προσαγομένας σοι δεήσεις, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, ἡ πάντων ζωῂ καὶ ἀνάστασις.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ, Ήχος β´.

Τὸν ζωοποιὸν Σταυρὸν τῆς σῆς ἀγαθότητος, ὃν ἐδωρήσω ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις Κύριε, σοὶ προσάγομεν εἰς πρεσβείαν. Σῶζε τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, εἰρηνεύοντας διὰ τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον τῶν Ἐγκαινίων, Ἦχος δ´. Αὐτόμελον

Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν, Τοῦτον τὸν Οἶκον, στερέωσον Κύριε.


Ἐπιστροφή