7 Σεπτεμβρίου

"Δώη έλεος Κύριος τω Ονησιφόρου οίκω, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσίν μου ουκ επησχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και εύρε...". Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος σε μία του Επιστολή για τον Απόστολο Ονησιφόρο, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Δηλαδή, είθε να ελεήση ο Κύριος το σπιτικό του Ονησιφόρου, γιατί πολλές φορές με βοήθησε στην αιχμαλωσία μου και δεν εντράπηκε να ενδιαφερθή για έναν φυλακισμένο. Αντίθετα μάλιστα όταν βρέθηκε στη Ρώμη με περισσότερο ενδιαφέρον έψαξε και με βρήκε... Σ' αυτά τα λόγια του μεγάλου Αποστόλου, που είναι λόγια ευγνωμοσύνης, βλέπομε πόση αξία έχει να συντρέχουν οι χριστιανοί τους εργάτας της Εκκλησίας και τους κήρυκας του Ευαγγελίου στο έργο τους. Το είπε κι ο Ιησούς Χριστός κάποτε στους Αποστόλους· "Ος αν ποτίση υμάς ποτήριον ύδατος εν τω ονοματί μου... ου μη απολέση τον μισθόν αυτού".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ

Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυῒδ, ἡ θεόπαις Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ἡμῖν, διὸ καὶ χαίρει ἡ σύμπασα καὶ καινουργεῖται, συγχαίρει τε ὁμοῦ, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Αἰνέσατε αὐτὴν αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, Ἰωακεὶμ εὐφραίνεται, καὶ Ἄννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα· Ἡ στεῖρα τίκτει, τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Τῇ σεπτῇ γεννήσει σου ἡ οἰκουμένη, τῷ ἀΰλῳ Πνεύματι, πεποικιλμένη νοερῶς, ἐν ευφροσύνῃ κραυγάζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος β´. Τοὺς ἀσφαλεῖς

Τὸν ἀληθῆ, καὶ θεοφόρον Μάρτυρα, καὶ ἀθλητὴν τῆς εὐσεβείας δόκιμον, συνελθόντες ἀνυμνήσωμεν, μεγαλοφώνως πάντες σήμερον, Σῴζοντα τὸν θεῖον μύστην τῆς χάριτος, ἰάσεων δοτῆρα πλουσιώτατον· πρεσβεύει γὰρ τῷ θεῷ, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή