3 Σεπτεμβρίου

Δύο μεγάλων Αγίων την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, ενός Μάρτυρα και ενός Οσίου. Ο ένας είναι ο άγιος ιερομάρτυς Άνθιμος, επίσκοπος Νικομηδείας, ο άλλος είναι ο όσιος Θεόκτιστος, συνασκητής του αγίου Ευθυμίου. Ο ένας με το αίμα του κι ο άλλος με τα δάκρυα της μετανοίας του επόσφεραν τον εαυτό τους θυσία στο Θεό. Αυτή είναι η λογική και ευάρεστη θυσία, για την οποία ομιλεί ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια σε μία του επιστολή· "Παρακαλώ ούν υμάς, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον τω Θεώ την λογικήν λατρείαν υμών...". Δηλαδή, σας παρακαλώ, αδελφοί, με το έλεος του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, αγία και ευάρεστη στο Θεό· έτσι θα φανή ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Πραγματικά η "εν πνεύματι και αληθεία" λατρεία είναι αυτή, το αίμα των Μαρτύρων και τα δάκρυα των οσίων.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἦχος δ´

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἄνθιμε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου, Ἦχος πλ. δ'

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Θεόκτιστε Πατὴρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ὁ ὑψωθεὶς

Ἐν ἱερεῦσιν εὐσεβῶς διαπρέψας, καὶ μαρτυρίου τὴν ὁδὸν διανύσας, τὰ τῶν εἰδώλων ἔσβεσας σεβάσματα, πρόμαχος γενόμενος, τῆς σῆς ποίμνης θεόφρον, διό σε καὶ γεραίρει νῦν, μυστικῶς ἐκβοῶσα· Ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ταῖς σαῖς πρεσβείαις, Πατὴρ ἡμῶν Ἄνθιμε.


Ἐπιστροφή