27 Αὐγούστου

Εις τα ιερά Ευαγγέλια είναι ένας λόγος του Ιησού Χριστού, που σκανδαλίζει εκείνους, που δεν έμαθαν να διαβάζουν την Αγία γραφή και να βαθαίνουν στα νοήματά της. Κάποτε, εκεί που εδίδασκεν ο Ιησούς Χριστός, πήγαν και του είπαν· "Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου σε ζητούν". Εκείνος εκύτταξε αυτούς που κάθονταν γύρω του και είπε· "ίδε η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου...". Το ίδιο σκανδαλίζονται όσοι διαβάζουν τον βίο του οσίου Ποιμένος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις του Οσίου προς την μητέρα και την αδελφή του, που μοιάζουν με την απάντηση του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται ο Χριστός και οι Άγιοι να μιλούν έτσι για την μητέρα τους; Κι όμως ούτε ο Χριστός ούτε ο όσιος Ποιμήν αρνήθηκαν και δεν πόνεσαν την μητέρα τους, μόνο που παραπάνω από το φυσικό αίσθημα τοποθέτησαν την αγάπη του Θεού, την αφοσίωση στο ιερό τους έργο. Μαζί με τους δικούς των αγκάλιασαν κι όλους τους ξένους.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Ποιμὴν Πατὴρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου, Ὅσιε Πάτερ, ἡ ἁγία σήμερον, ἐπέστη μνήμη τὰς ψυχάς, τῶν εὐσεβῶν κατευφραίνουσα, Ποιμὴν θεόφρον, Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε.


Ἐπιστροφή