26 Αὐγούστου

"Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επί της γης· ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ'αυτόν". Δηλαδή, δεν είναι καλό πράγμα να είναι μόνος του ο άνδρας επάνω στη γη, ας του κάμωμε βοηθό, που νάναι σαν κι αυτόν. Είναι τα λόγια του Θεού, που τα είπε όταν έπλαττε τον άνθρωπο, πρώτα τον άνδρα κι έπειτα για σύντροφο την γυναίκα. Ούτε δούλη, μα ούτε και τύραννος του ανδρός είναι η γυναίκα· είναι σύντροφος και βοηθός του· μαζί στις χαρές και μαζί στις λύπες οι χριστιανοί σύζυγοι, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, περνούν το δρόμο της ζωής των. Μαζί ακόμη, ενωμένοι κι αχώριστοι, και στο μαρτύριο, όπως είναι οι άγιοι σύζυγοι και Μάρτυρες Αδριανός και Ναταλία, των οποίων η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Κι όμως έφτασαν πολλοί σύζυγοι, που λέγονται χριστιανοί, όχι να μην είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο στη ζωή τους, μα να γκρεμίζουν το σπίτι τους και να χωρίζουν, "δι'ασυμφωνίαν χαρακτήρων".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Γυναικὸς θεόφρονος τοὺς θείους λόγους, ἐν Καρδίᾳ θέμενος, Ἀδριανέ μάρτυς Χριστοῦ, ἐν τοῖς βασάνοις προσέδραμες, σὺν τῇ συζύγῳ τὸ στέφος δεξάμενος.


Ἐπιστροφή