25 Αὐγούστου

Μία από τις δεκατέσσερις Επιστολές του, που έχομε στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος τη στέλνει "Τίτω γνησίω τέκνω κατά κοινήν πίστιν", που ήταν Επίσκοπος στην Κρήτη και του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο τρόπος ακριβώς και τα λόγια, με τα οποία στην Επιστολή του ο ένας Απόστολος προσφωνεί τον άλλο, μας δίνει να σκεφθούμε πόσο ιεροί και ακατάλυτοι είναι οι δεσμοί της πίστεως. Είναι δεσμοί συγγενείας πνευματικής, το ίδιο και περισσότερο γεροί από τους δεσμούς του αίματος. Έχομε τους φυσικούς γονείς μας που μας έφεραν στη ζωή, έχομε και τους πνευματικούς μας πατέρας, στους οποίους οφείλεται η αναγέννησή μας και η είσοδος στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Τίτο γνήσιο τέκνο "κατά κοινήν πίστιν". Η κοινή πίστη μας ενώνει σε μία αγία και παγκόσμιον οικογένεια, την Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος γ´

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον του αγίου Τίτου, Ἦχος β´ . Τὰ ἄνω ζητὼν

Τοῦ Παύλου δειχθείς, συνόμιλος Ἀπόστολε, σὺν τούτω ἡμῖν, τὸν λόγον προκατήγγειλας, τῆς ἐνθέου χάριτος, μυστολέκτα Τίτε μακάριε, διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι, Μὴ παύσῃ Πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή