16 Αὐγούστου

"Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού και ου μη άψηται αυτών βάσανος". Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια· "μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι...". Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων· η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά των είναι στα χέρια του Θεού. Όμως πολλές φορές και την φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός· είτε τους φυλάγει σώους και αβλαβείς στον κίνδυνο είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Το δεύτερο τούτο συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Οι απεσταλμένοι του τυράννου, όταν πήγαν να τον συλλάβουν, τον βρήκαν νεκρό.

Ἀπολυτίκιον,Ἦχος β´.

Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου, προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον.

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος α´.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.


Ἐπιστροφή