8 Αὐγούστου

"Εσκόρπισεν, έδωκε τοις πένησιν· η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα". Έτσι είναι γραμμένο στους ψαλμούς κι είναι τούτο μια αιωνία αλήθεια, που εφαρμόζεται και στον βίο και στο παράδειγμα του αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη. Ξεκίνησε από γεωργός και καλλιεργητής των χωραφιών του και, με την καλωσύνη της ψυχής του και την αγιότητα του βίου, έφθασε Επίσκοπος και καλλιεργητής ψυχών. Είχε μίαν ιδιαίτερη αγάπη στους φτωχούς· τούδιναν τα χωράφια του γεννήματα κι εκείνος εμοίραζε με τα δυο του χέρια - η μάννα γη γεννά, για να τρων κι εκείνοι που έχουν κι εκείνοι που δεν έχουν. Έκανε ολωσδιόλου το αντίθετο απ' ό,τι λέει το ιερό Ευαγγέλιο για τον άφρονα πλούσιο· εκείνος όσα είχε τάβλεπε για δικά του. Ο άγιος Μύρων έβλεπε τον εαυτό του διαχειριστή των αγαθών του Θεού. Έτσι και η μνήμη του και η αρετή του μένουν στην Εκκλησία "εις τον αιώνα".

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.


Ἐπιστροφή