6 Αὐγούστου

Πολλά θαύματα ετέλεσεν ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά το διάστημα της επιγείου ζωής του. Έκαμε θαύματα επάνω στη φύση, όπως όταν εγαλήνεψε την τρικυμισμένη θάλασσα. Έκαμε θαύματα επάνω στους ανθρώπους, όπως όταν εθεράπευε τους αρρώστους. Έκαμε τέλος θαύματα επάνω στον εαυτό του, όπως όταν μεταμορφώθηκε στο όρος. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε, όπως μας την διηγούνται τα ιερά Ευαγγέλια, "εις όρος υψηλόν", μπροστά στους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Σε μία στιγμή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού "έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως". Ούτε μπόρεσαν οι μαθηταί να τον αντικρύσουν· έπεσαν κάτω κι εκάλυψαν το πρόσωπο. Τέτοια είναι η "αλλοίωσις η ευπρεπεστάτη", η μεταβολή που κάνει το άκτιστο φως της θείας χάριτος και μέσα στην ψυχή κάθε πιστού· την ανακαινίζει, την αναγεννά, την μεταμορφώνει.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.


Ἐπιστροφή