31 Ἰουλίου

Μέγα ευτύχημα για τους ανθρώπους είναι νάχουν άρχοντας ευσεβείς, όχι μόνο εκκλησιαστικούς, αλλά και πολιτικούς. Ευεργέτημα σε έναν τόπο είναι ο ευσεβής πολιτικός άρχων. Γιατί κι αυτός είναι ποιμένας του λαού κι οι άνθρωποι περιμένουν από την εξουσία του και την δύναμή του να δουν καλό. Η πολιτική εξουσία στα χέρια των ανθρώπων δεν δίνεται από τον Θεό, για να την χαίρωνται αυτοί που την έχουν, μα για να εξυπηρετήται και να ποιμαίνεται ο λαός. Η θεία Γραφή και τους πολιτικούς άρχοντας τους θέλει κι αυτούς, όπως και τους εκκλησιαστικούς· "διακόνους του Θεού εις το αγαθόν". Είναι και αυτοί όργανα του Θεού, για να γίνεται το καλό στον κόσμο και να προάγεται ο βίος των ανθρώπων. Χαρά σε κείνες τις πολιτείες που έχουν τέτοιους άρχοντες, τιμίους, ευσυνειδήτους κι ευεργετικούς, σαν τον άγιο Ευδόκιμο, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη – "Ευδοκίμου του φερωνύμως κατά Θεόν ευδοκιμήσαντος".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρὸς αἰωνίους μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον, τὸ σῶμά σου, Ἅγιε, σὺ γὰρ ἐν σωφροσύνῃ, καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ, μάκαρ ἐπολιτεύσω, μὴ μολύνας τὴν σάρκα· διὸ ἐν παῤῥησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ, Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´ . Ἡ Παρθένος σήμερον

Ἡ σεπτή σου σήμερον, ἡμᾶς συνοίθρησε μνήμην, ἐν τῇ θείᾳ λάρνακι, τῶν ἱερῶν σου λειψάνων. πάντες οὖν, οἱ προσιόντες καὶ προσκυνοῦντες, ἅπασαν, δαιμόνων βλάβην ἀποσοβοῦνται, καὶ ποικίλων νοσημάτων, λυτροῦνται τάχος, μάκαρ Εὐδόκιμε.


Ἐπιστροφή