27 Ἰουλίου

Εκείνο που μορφώνει τον άνθρωπο, που τον αναδεικνύει, του δίνει αξία και τον εξυψώνει, όχι μόνο σε τούτη τη ζωή, μα και στην αιωνιότητα, δεν είναι τα γράμματα, αλλά η χριστιανική πίστη και αρετή. Τα γράμματα και οι επιστήμες είναι μέσο μόνο για την εξυπηρέτηση του βίου των ανθρώπων, όταν όμως ακριβώς εξαγιάζονται μέσα στο πνεύμα του Χριστού. Τούτη τη μεγάλη αλήθεια κατανόησε κι ακολούθησε στη ζωή του ο ιατρός και Μάρτυς της Νικομηδείας Άγιος Παντελεήμων, του οποίου την μνήμη τιμά σήμερα η Εκκλησία. Νέος, με καλές επιστημονικές σπουδές, μα και με χριστιανική ανατροφή από την μητέρα του, ήξερε πολύ καλά ποιός είναι ο ανθρώπινος προορισμός και ποιά είναι στον βίο η θέση της γνώσεως και της επιστήμης. Έτσι συνεδυάσε την επιστήμη με την αγιότητα, την ιατρική με την φιλανθρωπία. Ας μορφώσουμε πρώτα χριστιανικό χαρακτήρα κι ύστερα επάνω εις αυτόν ας χτίζουμε τον εγκόσμιο βίο μας.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´.

Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. Α΄. Αὐτόμελον

Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν παρ᾽αὐτοῦ κομισάμενος, ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς σου τὰς ψυχικὰς ἡμῶν νόσους θεράπευσον, ἀπελαύνων τοῦ ἀεί, πολεμίου τὰ σκάνδαλα, ἐκ τῶν βοώντων ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.


Ἐπιστροφή