20 Ἰουλίου

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, εξαιρετική θέση κατέχει ο Προφήτης Ηλίας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Το γεγονός ότι στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά αναφέρεται το όνομά του, ότι ήταν εκείνος που παρουσιάσθηκε κατά την Μεταμόρφωση δίπλα στον Χριστό μαζί με τον Προφήτη Μωυσή, το γεγονός ακόμη ότι πολλοί στην εποχή εκείνη έπαιρναν τον Χριστό για τον Προφήτη Ηλία, όλα αυτά δείχνουν την εξαιρετική θέση του ανάμεσα στους προφήτας και την ευλάβεια και την τιμή που του είχε ο λαός. Ο Προφήτης Ηλίας είναι το χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα ανθρώπου, που φλέγεται από θείο ζήλο, που όλη του η ύπαρξη είναι αναμμένο καμίνι πίστεως και αφωσιώσεως στον Θεό. Άνθρωποι σαν τον Προφήτη Ηλία, δεν ξέρουν συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Τα δίνουν όλα για όλα. Η ζωή τους είναι πύρινη κι ο θάνατός τους ανάληψη στον ουρανό "επί πυρίνου άρματος".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Αὐτόμελον

Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον.


Ἐπιστροφή