18 Ἰουλίου

Πολλοί από τους Αγίους του Θεού υπήρξαν θύματα της δεισιδαιμονίας και των προλήψεων του όχλου. Και σήμερα ακόμη τίμιοι και ειλικρινείς άνθρωποι κι αφωσιωμένοι ιεραπόστολοι υπομένουν θλίψεις και ταλαιπωρίες και δίνουν και τη ζωή τους, γιατί έρχονται σε αντίθεση με τις πλανεμένες αντιλήψεις του λαού και με τις συνήθειες αγρίων φυλών. Ο άγιος Μάρτυς Υάκινθος, του οποίου σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη, θανατώθηκε από τον όχλο εξ αιτίας ενός δένδρου, που το προσκυνούσαν για Θεό. Ο θείος ζήλος του δεν τον άφηνε να βλέπη τους ανθρώπους να προσκυνούν το άψυχο πράγμα. Έκοψε το δένδρο, μα ο αμαθής όχλος δεν του το συγχώρησε· αντί για το δένδρο εζήτησε τη ζωή του Αγίου. Μέχρι σήμερα το ίδιο γίνεται· προλήψεις και δεισιδαιμονίες είναι τόσο βαθειά στη συνείδηση του λαού, που όποιος θελήση να τις ξεριζώση και στη θέση τους να φυτέψη την αλήθεια, γίνεται ανάθεμα.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή