15 Ἰουλίου

Στην δύσκολη περίοδο των διωγμών της Εκκλησίας η μανία των διωκτών ωδήγησε στο μαρτύριο ανθρώπους κάθε ηλικίας. Άνδρες και γυναίκες πάνω στα καλά τους χρόνια, γέροντες ασπρομάλληδες και σεβάσμιοι, μικρά παιδιά και νήπια σύρθηκαν στα κριτήρια, έσκυψαν την κεφαλή κάτω από το ξίφος του δημίου, ανέβηκαν στη φωτιά, ρίχθηκαν στα θηρία. Μια περίπτωση μαρτυρίου μητέρας και παιδιού μαζί είναι των αγίων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης, τους οποίους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Προηγήθηκε στο μαρτύριο ο άγιος Κήρυκος, παιδί ακόμη στην αγκαλιά της μητέρας του, που μόλις ήξερε να ψελλίζη το όνομα Χριστός, σαν ομολογία της πίστεώς του. Η μητέρα του Ιουλίττα, με τις ίδιες ωδίνες που το γέννησε, είδε το παιδί της να πεθαίνη και το ακολούθησε στον ένδοξο μαρτυρικό του θάνατο. Διδακτικώτατο είναι τούτο το παράδειγμα για τους χριστιανούς γονείς, που έχουν χρέος να μεταδίνουν στα παιδιά τους "από βρέφους" τον ατίμητο θησαυρό της πίστεως.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή