11 Ἰουλίου

Το πιο εύγλωτο κήρυγμα είναι το κήρυγμα των αγίων Μαρτύρων. Τους οδηγούν στον τόπο του μαρτυρίου κι εκείνοι διδάσκουν και κατηχούν και τους δημίους των και τους χριστιανούς, που τους ακολουθούν. Αυτό έκανε η αγία παρθένος και Μάρτυς Κυριακή, που πριν λίγες μέρες την γιόρτασε η Εκκλησία· το ίδιο κάνει και ο άγιος Μάρτυς Κίνδεος, του οποίου σήμερα τιμάται η μνήμη. Ένα τέτοιο κήρυγμα είναι αληθινό και για κείνους που το κάνουν και για κείνους που το ακούν. Είναι το συμβόλαιο, που γράφει ο Θεός με το αίμα των αγίων Μαρτύρων. Είναι η σπορά, που γίνεται με τα οστά των Αγίων. Έτσι η πίστη κρατύνεται και το κήρυγμα του Ευαγγελίου αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο στον κόσμο. Με αυτό το όπλο η Εκκλησία ενίκησε και κατάκτησε τον κόσμο· όχι με τη φωτιά, όχι με το σίδερο, μα με το λόγο των Μαρτύρων, που εκήρυτταν - κι όταν ακόμη δεν άνοιγαν το στόμα τους - κάτω από τη σπάθη του δημίου.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. β´ .

Ἀγῶνας ἐν ἀθλήσει, ἀγῶνας ἐν τῇ πίστει κατεβάλου θερμῶς ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ νυμφίου σου, ἀλλὰ καὶ νῦν, ὡς τὰς αἰρέσεις, καὶ τῶν ἐχθρῶν τὸ φρύαγμα, ἐν τοῖς ποσὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ὑποταγῆναι πρέσβευε διὰ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὑπὸ ἑξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων τὸν Ὅρον λαβοῦσα, καὶ φυλάττουσα πανεύφημε.


Ἐπιστροφή