8 Ἰουλίου

Ο άγιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη, είν' έν' από τα ωραιότερα παραδείγματα ανθρώπου, ο οποίος οφείλει όλη του την πνευματική προκοπή στην μελέτη της Αγίας Γραφής. Σ' αυτόν βρήκεν εφαρμογή ο λόγος του Θεού που είναι γραμμένος στην Παλαιά Διαθήκη· "ουκ αποστήσεται η βίβλος του νόμου τούτου εκ του στόματός σου και μελετήσεις εν αυτή ημέρας και νυκτός, ίνα ειδής ποιείν πάντα τα γεγραμμένα". Μόνο όποιος γευθή την θείας αλήθειας, που αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή, καταλαβαίνει την υπεροχή του βιβλίου των βιβλίων από κάθε άλλο ανάγνωσμα. Και βλέπει και αισθάνεται την πνευματική του πρόοδο από την μελέτη του λόγου του Θεού, όπως ακριβώς γράφει ο άγιος Παύλος· "Ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι, ίνα σου η προκοπή φανερά η εν πάσι".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τῷ ζήλῳ Χριστοῦ, τῷ θείῳ πυρπολούμενος, καὶ ἐν τῷ Σταυρῷ, τῷ τιμίῳ φρουρούμενος, τῶν ἐχθρῶν τὸ φρύαγμα, καὶ τὰ θράση καθεῖλες Προκόπιε, καὶ τὴν σεπτὴν Ἐκκλησίαν ὕψωσας, τῇ πίστει προκόπτων, καὶ φωτίζων ἡμᾶς.


Ἐπιστροφή