6 Ἰουλίου

Η ταπεινοφροσύνη είναι η πρώτη αρετή όχι μόνο των μοναχών, αλλά και κάθε πιστού χριστιανού. Μια ημέρα είπε κάποιος μοναχός στον όσιο Σισώη, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη· "Πάτερ μου, έχω το αίσθημα πως είμαι πάντα κάτω από το βλέμμα του Θεού". Κι ο άγιος Ασκητής του απάντησε· "Δεν είναι αρκετό· πρέπει και να αισθάνεσαι πάντα πως είσαι ο κατώτερος από τους αδελφούς σου". Πραγματικά, όταν όλοι οι άνθρωποι είναι κάτω από το όμμα του Θεού, ο κάθε άνθρωπος πώς αισθάνεται τον εαυτό του ενώπιον του Θεού ανάμεσα στους συνανθρώπους του; Η ταπεινοφροσύνη είναι η πρώτη αρετή του χριστιανού, η βάση επάνω στην οποία χτίζονται οι άλλες αρετές. Και πρέπει να ξεχωρίζουμε την ταπεινοφροσύνη από εκείνο που λέγεται "αίσθημα κατωτερότητος". Η ταπεινοφροσύνη είναι η βαθειά συναίσθηση, πως ακόμη στην αρετή δεν είμαστε εκείνοι που έπρεπε να ήμαστε.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Σισώη· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.


Ἐπιστροφή