1 Ἰουλίου

Η επιστήμη είναι από τα δημιουργήματα εκείνα του ανθρώπου, που περισσότερο απ' όλα τα έργα του τον τιμούν, όταν βέβαια δεν χωρίζεται από την αρετή, γιατί τότε, όπως λέει ο αρχαίος Πλάτων είναι πανουργία, όπλο επικίνδυνο στα χέρια του ανθρώπου, κι όχι επιστήμη. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως από τις επιστήμες η φιλανθρωπότερη είναι η ιατρική. Ιερή επιστήμη πραγματικά είναι η ιατρική, με το να έχη έργο της τη σωματική μα και την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα γνωρίσματα και τα έργα του Ιησού, όταν ήταν στη γη, είναι ότι οι άνθρωποι τον ωνόμαζαν - και ήταν - "ιατρός των ψυχών και των σωμάτων". Την ιδιότητά του αυτή και το έργο του, κατα την εντολή του, το συνέχισαν οι άγιοι Απόστολοι και πολλοί άγιοι στην Εκκλησία, που επιστήμη και έργο τους την ιατρική. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, των οποίων η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´.

Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι· ἀλλὰ τῇ ἡμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση καταβάλλετε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.


Ἐπιστροφή