30 Ἰουνίου

"Τιμώ θεόπτας δώδεκα Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας...". Έτσι μιλεί ο Συναξαριστής για τους δώδεκα Αποστόλους του Χριστού, των οποίων η Εκκλησία σήμερα όλων μαζί τιμά την μνήμη. Στα ιερά Ευαγγέλια διαβάζομε ότι ο Ιησούς Χριστός διάλεξε δώδεκα από τους μαθητάς του "ους και αποστόλους ωνόμασεν". Τα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων είναι τα εξής· ο Σίμων που λέγεται και Πέτρος και ο αδελφός του ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος ο γιος του Ζεβεδαίου και ο αδελφός του Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς, ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου, ο Ιούδας του Ιακώβου, Σίμων ο ζηλωτής και Ιούδας ο Ισκαριώτης που επρόδωσε τον Χριστό και που μετά την Ανάσταση στη θέση του μπήκε ο Ματθίας. Οι δώδεκα αυτοί, με τη δύναμη που τους ώπλισε το άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, αναδείχτηκαν στόν κόσμο πραγματικά "ήρωες άνδρες".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´.

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος γ´

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´ . Τοὺς ἀσφαλεῖς

Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


Ἐπιστροφή