15 Ἰουνίου

Τέσσερις είναι οι μεγάλοι Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και δώδεκα οι λεγόμενοι μικροί. Πρώτος από τους μικρούς Προφήτας είναι ο Άμως, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Η εποχή που έζησε κι επροφήτευσε ο Προφήτης Αμώς έχει κοινά γνωρίσματα με την δική μας εποχή. Ευχάριστημένοι κι αισιόδοξοι ήσαν οι άνθρωποι κι έλεγαν· "δεν θα μας εύρη ούτε θα μας συναντήση η καταστροφή". Μα ο Προφήτης δεν δίσταζε να προφητεύη· "Αν κατεβούν και εισδύσουν οι άνθρωποι στον Άδη κι εκεί θα τους συλλάβη το χέρι μου, λέει ο Θεός κι αν ανέβουν στον ουρανό και από κει θα τους κατεβάσω...". Πραγματικά απατούν τον εαυτό τους οι άνθρωποι και στηρίζουν τη ζωή τους στην εξωτερική δύναμη. Κι όμως η καταστροφή είναι πάντα πολύ κοντά, όταν οι θρησκευτικές, οι ηθικές και κοινωνικές βάσεις του βίου βρίσκωνται σε αποσύνθεση. "Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος...".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β´

Τοῦ Προφήτου σου Ἀμὼς τὴν μνήμην, Κύριε ἑορτάζοντες, δι᾽ αὐτοῦ σὲ δυσωποῦμεν, Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή