11 Ἰουνίου

Μέσα στον κύκλο εκείνων που πρώτοι εκήρυξαν στον κόσμο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι και οι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας, των οποίων σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη - ο Βαρθολομαίος είναι από τους δώδεκα κι ο Βαρνάβας από τους εβδομήκοντα Αποστόλους. Ο Βαρθολομαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στις Ινδίες και απέθανε μαρτυρικά. Ο Βαρνάβας, κύπριος την καταγωγή, είν' εκείνος που εχειραγώγησε στα πρώτα του βήματα στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια τον μεγάλο Απόστολο Παύλο. Απέθανε κι αυτός μαρτυρικά στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Η Εκκλησία ιδιαίτερα τιμά μέσα στη χορεία των Αγίων τους αγίους Αποστόλους, εκείνους τους ιερούς άνδρας, που πρώτοι, με μόνη την πίστη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, εβγήκαν για την πνευματική κατάκτηση του κόσμου και τον θρίαμβο του Ευαγγελίου, εναντίον της πλάνης της ειδωλολατρίας, "...ως πρόβατα εν τω μέσω λύκων".

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος γ´

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Ὤφθης μέγας ἤλιος τῇ οἰκουμένῃ, διδαγμάτων λάμψεσι, καὶ θαυμασίων φοβερῶν, φωταγωγῶν τοὺς τιμώντάς σε, Βαρθολομαῖε Κυρίου Ἀπόστολε.


Ἐπιστροφή