5 Ἰουνίου

Γέροντας άνθρωπος εκατόν επτά χρόνων, ο άγιος Δωρόθεος Επίσκοπος Τύρου, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, μέσα σε βασανιστήρια παρέδωκε την ψυχή του στο Θεό. Λέγεται πως ήξερε καλά όλη την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη· κάθε διδαχή και κάθε ιστορία των δικαίων. Στην Αγία Γραφή, λέει ο Μέγας Βασίλειος "αι των πράξεων υποθήκαι ευρίσκονται, και οι βίοι των μακαρίων ανδρών ανάγραπτοι παραδεδομένοι..." Μέσα στη μελέτη του λόγου και του νόμου του Θεού εστεργίωνε την πίστη του και στη χάρη των θείων Μυστηρίων αγίαζε το πνεύμα του. Έτσι στην ηλικία των εκατόν επτά ετών βρέθηκεν έτοιμος και είχε την δύναμη να αντέξη στον πόνο και τη θλίψη του μαρτυρίου. δεν είναι ανθρώπινη δύναμη των αγίων Μαρτύρων η αντοχή, μα καθώς ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει η θεία χάρη είναι "η συμπαρούσα και αλείφουσα τον αθλητήν"

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Δωρόθεε, Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´ . Η Παρθένος

Ὀρθοδόξοις δόγμασιν, Ἱερομάρτυς κηρύξας, δῶρον θεῖον ἅγιον, σαυτὸν προσήξας τῷ Κτίστῃ, πρότερον ἐν τῇ ἀσκήσει ἐνδιαπρέψας, ὕστερον τῷ μαρτυρίῳ στερρῶς ἀθλήσας, καὶ νομίμως ὑπεδέξω, βραβεῖον νίκης, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.


Ἐπιστροφή