29 Μαΐου

Σήμερα η Εκκλησία τιμά την Παρθενομάρτυρα αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με τη σημερινή εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της αλώσεως· μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της αγίας Θεοδοσίας, έγιν'εκείνη την ημέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσυλους κατακτητάς στον δρόμο. Οι αιρετικοί εικονομάχοι, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν· οι άπιστοι κατακτηταί πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε με αυτό; Τίποτα περισσότερο από το να φανή ο φανατισμός των αιρετικών και η βαρβαρότης των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους Αγίους του Θεού σ' αυτή την περίπτωση· "έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι... οι δε εισίν εν ειρήνη".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´.

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τοῖς πόνοις ζωήν, τὴν ἄπονον κεκλήρωσαι, τοῖς αἵμασι δέ, τὸν Λέοντα ἀπέπνιξας, τὸν ἐχθρὸν τὸν βέβηλον, Ἐκκλησίας Χριστοῦ πανεύφημε, καὶ αὒτῷ συγχαίρουσα νῦν, δυσώπει ἁπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή