24 Μαΐου

Μόνο σαν θρησκευτικό μυθιστόρημα θα μπορούσε να χαρακτηρισθή ο βίος και η άσκηση του αγίου Συμεών του Στυλίτου του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη. Είναι τόσα τα θαυμάσια που έκαμεν ο όσιος του Θεού σ'όλη του τη ζωη, που όταν τα μελετούμε, μας έρχονται στο νου τα λόγια του Ψαλτηρίου· "εγενήθην ωσεί τέρας τοις γνωστοίς μου". Πραγματικά παράδοξο φαινόμενο αποτελεί η άσκηση των οσίων, για κείνους που επιχειρούν να την μελετήσουν και να βαθύνουν το νόημά της. Είναι έξω από τα ανθρώπινα μέτρα, έξω από τις αντιλήψεις και το φρόνημα του κόσμου, ψηλότερα από τη γη. Το γεγονός ότι ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης έζησε τον βίο του επάνω σε ένα στύλο, αποτελεί ένα επιτυχημένο συμβολισμό, ότι οι όσιοι ασκηταί βρίσκονται "μεταξύ ουρανού και γης" - χαμηλότερα βέβαια από τους αγγέλους, αλλά ψηλότερα από τους ανθρώπους· επίγειοι Άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Συμεών· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὰ ἄνω ποθῶν, τῶν κάτω μεθιστάμενος, καὶ ἄλλον οὐρανόν, τὸν στύλον τεκτηνάμενος, δι᾽ αὐτοῦ ἀπήστραψας, τῶν θαυμάτων τὴν αἴγλην Ὅσιε, καὶ Χριστῷ τῷ πάντων Θεῷ, πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή