21 Μαΐου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των αγίων ενδόξων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα ονόματά των είναι συνδεδεμένα με το τέλος των διωγμών της αρχαίας εποχής, την επικράτηση του Χριστιανισμού και της πίστεως. Η Ιστορία ωνόμασε τον Κωνσταντίνο Μέγα και η Εκκλησία τον ανεκήρυξε Άγιο και Ισαπόστολο. Το όραμα που είδε στον ουρανό με το σημείο του Σταυρού, το διάταγμα που εξέδωκε κι άφηνε τη χριστιανική θρησκεία ελεύθερη, η μεταφορά της πρωτευούσης του Κράτους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, είναι μεγάλα έργα του Κωνσταντίνου και μεγάλοι σταθμοί στην Ιστορία του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. Η Αγία Ελένη είναι η ευσεβής μητέρα και βασίλισσα, η οποία αφιέρωσε τα τελευταία της χρόνια στην υπηρεσία της χριστιανικής πίστεως· έσκαψε κι ευρήκε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, κι έχτισε τους πρώτους μεγάλους ναούς της Χριστιανοσύνης.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρὶ σου παρέθετο· ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Κωνσταντῖνος σήμερον, σὺν τῇ μητρὶ τῇ Ἑλένη, τὸν Σταυρὸν ἐμφαίνουσι, τὸ πανσεβάσμιον ξύλον, πάντων μὲν τῶν Ἰουδαίων αἰσχύνην ὄντα, ὅπλον δὲ πιστῶν, ἀνάκτων κατ᾽ ἐναντίων, δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἀνεδείχθη, σημεῖον μέγα, καὶ ἐν πολέμοις φρικτόν.


Ἐπιστροφή