20 Μαΐου

Άνθρωποι ήσαν κ' οι άγιοι Μάρτυρες· είχαν την φυσική αγάπη προς τη ζωή κι αισθάνονταν τον φόβο του θανάτου. Στον καιρό των διωγμών έφευγαν από τόπο σε τόπο για να γλυτώσουν τη ζωή τους, κι εκρύβονταν "εν σπηλαίοις και όρεσι και ταις οπαίς της γης". Όταν όμως επιάνονταν κι έφταναν μπροστά στους βασανιστάς, είχαν τη δύναμη να αντιταχθούν στις δελεαστικές των προτάσεις και την υπομονή να αντέξουν στα φοβερά βασανιστήρια. Έλεγε κάποτε ο Ιησούς Χριστός προς τους μαθητάς· "Όταν διώκωσιν υμάς εν τή πόλει ταύτη φεύγετε εις την άλλην". Και σ' άλλη περίσταση έλεγε για την υπομονή των αγίων Μαρτύρων· "Εν τή υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών". Ο άγιος Θαλέλαιος, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, στον καιρό του διωγμού κρύφτηκε προστατεύοντας τη ζωή του, μα όταν τον ανεκάλυψαν και τον έπιασαν, είχε την υπομονή και τη δύναμη να βασανισθή και να αποθάνη.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Τῶν Μαρτύρων σύναθλος, ἀναδειχθεὶς καὶ ὁπλίτης, στρατιώτης ἄριστος, τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, γέγονας διὰ βασάνων καὶ τιμωρίας, ἔπαρσιν εἰδωλολατρῶν καταπατήσας, διὰ τοῦτο τὴν σεπτήν σου, ὑμνοῦμεν μνήμην σοφὲ Θαλλέλαιε.


Ἐπιστροφή