14 Μαΐου

Ο Θεός εδημιούργησε τον ορατό και τον αόρατο κόσμο για χάρη του ανθρώπου. Όχι μόνο η υλική δημιουργία, μα και οι άγιοι Άγγελοι υπηρετούν στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου "Πάντες εισι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν", λέγεται στην Αγία Γραφή. Κι ακόμα σ'ένα Ψαλμό είναι γραμμένο το εξής· "Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ρύσεται αυτούς". Σύμφωνη με αυτά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας, που διδάσκει ότι κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα Άγγελο, καθώς υπάρχει και μια ωραία προσευχή "εις τον Άγγελον φύλακα της του ανθρώπου ζωής". Στο ιερό μαρτύριο του αγίου Αλεξάνδρου του Ρωμαίου, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, το πράγμα φάνηκε καθαρά. Ο δήμιος δεν σηκώνει μαχαίρι να κόψη την κεφαλή του Αγίου, γιατί βλέπει να τον παραστέκουν Άγγελοι του Θεού.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Κυβερνήτης μέγιστος τῇ οἰκουμένῃ σὺ ἐφάνης ἅγιε, ταῖς πρὸς Θεόν σου προσευχαῖς· διὸ ὑμνοῦμέν σε σήμερον, Μάρτυς θεόφρον, Ἰσίδωρε ἔνδοξε.


Ἐπιστροφή