13 Μαΐου

Οι επιστήμες είναι η δόξα του ανθρώπου. Η επιστήμη, όταν δεν χωρίζεται από την αρετή, είναι πραγματικά δώρο του Θεού και αμοιβή στον μόχθο του ανθρώπου, ενώ αντίθετα όταν χωρίζεται από την αρετή, είναι πανουργία και όχι επιστήμη, όπως λέει κάπου ο αρχαίος Πλάτων. Μία από τις επιστήμες που είναι πράγματι και ιερή και θεία είναι η Ιατρική. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο και ως ιατρός των σωμάτων και είναι αξιοπρόσεκτο ότι εσυνδύαζε τις σωματικές θεραπείες με την άφεση των αμαρτιών. Στην Αγία Γραφή υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο, που ομιλεί για τους ιατρούς και για τα φάρμακα - "Τίμα ιατρόν· και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος". Και στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχει πλήθος Αγίων, που ήσαν ιατροί, ιατροί των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων. Ένας απ' αυτούς είναι ο άγιος Παυσίκακος Επίσκοπος Συννάδων, τον οποίον γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καί πάσχω διά σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή