10 Μαΐου

Μέσα στους δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού, είναι και ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, "ζηλωτής" και "ανήρ επιθυμιών" είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται μέσα του να τον καίη ο πόθος για τα ιερά πράγματα - την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την αγιότητα. Ζηλωταί και άνδρες επιθυμιών ήσαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, που καλλιεργούσαν μέσα τους θείον έρωτα κι ενθουσιασμό. Σε μιά του επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει, ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι "τω πνεύματι ζέοντες", να έχουν δηλαδή πυρωμένο και καυτό φρόνημα. Γιατί αλήθεια, ο σωστός άνθρωπος στη ζωή του είν' εκείνος, που καίεται κι εκδαπανάται σαν την λαμπάδα· είναι σαν τον λύχνο που καίει από το λάδι του και φωτίζει, όπως λέει το Ευαγγέλιο· "λύχνος ο καιόμενος και φαίνων". Χωρίς αυτό το ζήλο και την εκδαπάνηση, τίποτα μεγάλο δεν γίνεται στη ζωή.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´.

Ἀπόστολε Ἅγιε Σίμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τοὺς ἀσφαλεῖς

Τὸν ἀσφαλῶς τὰ τῆς σοφίας δόγματα, ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβούντων θέμενον, ἐν αἰνέσει μακαρίσωμεν, τὸν θεηγόρον πάντες Σίμωνα· τῷ θρόνῳ γὰρ τῆς δόξης νῦν παρίσταται, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτοις ἐπαγάλλεται, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή