9 Μαΐου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη ενός από τους πιο μεγάλους Προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, του Προφήτου Ησαία. Ο Ησαίας είναι ο "Ευαγγελιστής Προφήτης" και το βιβλίο του ωνομάσθηκε "πέμπτο Ευαγγέλιο", γιατί ακριβώς επροφήτευσε με πολλή ενάργεια και παραστατικότητα την Γέννηση και τα Πάθη του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο του Ησαία είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι κρίμα που λίγοι άνθρωποι σήμερα μελετούν και βρίσκουν πνευματικά στηρίγματα για το βίο τους σε τέτοια έργα, ενώ οι περισσότεροι αρκούνται να διαβάζουν τις ειδήσεις των εφημερίδων και τα ρυπαρογραφήματα διαφόρων περιοδικών. Έτσι και την ψυχή τους μολύνουν και το καλαισθητικό τους συναίσθημα διαφθείρουν και τον θείο Λόγο αγνοούν και τον δρόμο της σωτηρίας τους χάνουν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Προφήτου, Ἦχος β´

Τοῦ Προφήτου σου Ἡσαῒου, τὴν μνήμην Κύριε ἑορτάζοντες, δι᾽ αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν, Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος, ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι, τῷ Βασιλεῖ οὐρανῶν, Χριστοφόρε ἀοίδιμε· ὅθεν σὺν Ἀσωμάτων, καὶ Μαρτύρων χορείαις, ᾄδεις τῆ τρισαγίῳ, καὶ φρικτῇ μελωδίᾳ· διὸ ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, σῶζε τοὺς δούλους σου.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τήν ἐν πρεσβείαις

Τῆς Προφητείας τὸ χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτυς Ἡσαΐα θεοκήρυξ, πᾶσιν ἐτράνωσας τοῖς ὑφ᾽ ἤλιον, τὴν τοῦ Θεοῦ φωνήσας μεγαλοφώνως σάρκωσιν· Ἱδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται.


Ἐπιστροφή