2 Μαΐου

Σήμερα η Εκκλησία, για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, γιορτάζει την μνήμη ενός από τους μεγάλους Ιεράρχας και αγωνιστάς της ορθοδόξου πίστεως, του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Δεν είναι πολλοί σαν τον Μέγαν Αθανάσιο, κ' ίσως είναι ο μόνος από τους Ιεράρχας κι Ομολογητάς της Εκκλησίας που αγωνίσθηκε τόσο πολύ, που εταλαιπωρήθηκε σε εξορίες και διωγμούς από τους αιρετικούς και που στάθηκε τόσο θαρραλέος κι άκαμπτος μπροστά σε κάθε είδος συκοφαντίες από τους εχθρούς της ορθοδόξου πίστεως και της Εκκλησίας. Έχουν δίκιο πολλοί σήμερα να μην εκτιμούν την ορθοδοξία τους και να μην τους σκοτίζη να την προδώσουν, γιατί ακριβώς αγνοούν την ιστορία της Εκκλησίας - με πόσους αγώνες εναντίον στη λύσσα των αιρετικών και με πόσες θυσίες στερεώθηκε η ορθή πίστη και διατηρήθηκε η Εκκλησία, όχι μόνο σαν θείο καθίδρυμα, αλλά και σαν ανθρώπινο οικοδόμημα.

Ἀπολυτίκιον,Ἦχος γ´. Θείας πίστεως

Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου

Ὀρθοδοξίας φυτεύσας τὰ δόγματα, κακοδοξίας ἀκάνθας ἐξέτεμες, καὶ τὸν τῆς πίστεως σπόρον ἐπλήθυνας, τῇ ἐπομβρία τοῦ Πνεύματος ὅσιε· διό εὐφημοῦμεν τὴν μνήμην σου.


Ἐπιστροφή