30 Απριλίου

Μέσα στον κύκλο των Αγίων Αποστόλων είναι δύο ζεύγη αδελφών; ο Ανδρέας κι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος κι ο Ιωάννης. Από αυτούς μόνο ο Ιωάννης απέθανε ειρηνικά σε βαθύτατο γήρας· οι άλλοι τρείς είχαν θάνατο μαρτυρικό. Για τον θάνατο του Ιακώβου, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, τα εξής διαβάζομε στις Πράξεις των Αποστόλων· "Κατ'εκείνον δε τον καιρόν επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώσαί τινας των από της Εκκλησίας. Ανείλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα". Ο Άγιος Ιάκωβος είναι ο δεύτερος Μάρτυς του Χριστού - ο πρώτος είναι ο διάκονος Στέφανος. Πόσο ακριβό, πόσο πολύτιμο είναι, αλήθεια, το δένδρο της πίστεως του Χριστού, που φυτεύθηκε στον κόσμο και ποτίζεται κι αυξάνει με το αίμα των αγίων Μαρτύρων! Ο Ιησούς Χριστός με τα λόγια τούτα προείπε το τέλος του Ιακώβου· "Το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἀπόστολε ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τά ἄνω ζητῶν

Φωνῆς θεϊκῆς, ἀκούσας προσκαλούσης σε, ἀγάπην πατρός, παρεῖδες καὶ προσέδραμες, τῷ Χριστῷ Ἰάκωβε, μετά καί τοῦ συγγόνου σου ἔνδοξε, μεθ᾽ οὗ καὶ ἠξιώθης ἰδεῖν, Κυρίου τήν θείαν Μεταμόρφωσιν.


Ἐπιστροφή