29 Απριλίου

"Ασπάζονται υμάς Ιάσων και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου", γράφει σε μια του επιστολή ο Απόστολος Παύλος, για τους Αγίους που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Δεν είναι βέβαια συγγένεια "εξ αίματος" αυτή για την οποία ομιλεί ο Απόστολος· είναι η πνευματική συγγένεια των χριστιανών. Ποιός άλλος όμως σφιχτότερος δεσμός μπορεί να ενώση τους ανθρώπους σε μια οικογένεια εκτός από τό αίμα του Χριστού, εκτός από την πίστη πως όλοι οι άνθρωποι είναι τέκνα του ουρανίου Πατρός και άρα και μεταξύ τους αδελφοί; Με κανένα άλλο όνομα δεν εκφράζεται καλύτερα μια αγία ενότητα μεταξύ των ανθρώπων παρά με το "αδελφός". Αυτό φανερώνει την πνευματική συγγένεια, την κοινή πίστη, τον κοινό Πατέρα των ανθρώπων που είναι ο Θεός. Κι αυτό τον τίτλο "εν ονόματι" του Χριστού χρησιμοποιούν πάντα οι Απόστολοι στις επιστολές τους, όταν γράφουν στις διάφορες κατά "τόπους" Εκκλησίες.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´.

Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Χειρόγραφον εἰκόνα

Τοῖς δόγμασι τοῦ Παύλου καταυγασθέντες, γεγόνατε φωστῆρες τῆς οἰκουμένης, τρισμακάριοι· καταυγάζετε γὰρ ἀεί κόσμον θαύμασιν, Ἰάσον, ἡ πηγή τῶν ἱαμάτων, Σωσίπατρε, Χριστοῦ Μαρτύρων κλέος, Ἀπόστολοι θεοφόροι, προστάται τῶν ἐν ἀνάγκαις, καθικετεύσατε Θεῷ, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή