25 Απριλίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Ο Μάρκος, που δεν είναι από τους δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού, έγινε συνεργάτης στο έργο του κηρύγματος των δύο πρώτων και κορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου. Είναι ο συγγραφέας του δεύτερου Ευαγγελίου και τόπος όπου κυρίως έδρασε και μαρτύρησε είναι η Αλεξάνδρεια. Το "κατά Μάρκον" Ευαγγέλιο είναι το συντομώτερο από τα τέσσερα Ευαγγέλια και ονομάζεται Ευαγγέλιο των θαυμάτων του Ιησού Χριστού, γιατί κυρίως ομιλεί για τα θαύματα που ετέλεσεν ο Κύριος. Ο Ευαγγελιστης Μάρκος φαίνεται πως είν' εκείνος ο νεανίσκος, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιό του, ότι ακολούθησε τον Ιησού Χριστό κατά τη σύλληψή του, τυλιγμένος σ' ένα σινδόνι κι όταν τον έπιασαν οι υπηρέτες, αυτός, "καταλιπών την σινδόνα, γυμνός έφυγεν απ' αυτών".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´

Ἀπόστολε ἅγιε καὶ Εὐαγγελιστά Μάρκε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τά ἄνω ζητῶν

Ἐξ ὕψους λαβών, τὴν χάριν τὴν τοῦ Πνεύματος, ῥητόρων πλοκάς, διέλυσας Ἀπόστολε, καί τά ἔθνη ἅπαντα, σαγηνεύσας, Μᾶρκε ἀοίδιμε, τῷ Δεσπότῃ προσήγαγες, τό θεῖον κηρύξας Εὐαγγέλιον.


Ἐπιστροφή