24 Απριλίου

Κάποτε ο Ιησούς Χριστός είπε· "εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη αυτός μόνος μένει· εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει". Αυτό συμβαίνει πάντα στην Εκκλησία· ένας Μάρτυρας πεθαίνει, δέκα πιστοί φυτρώνουν στη θέση του και με τη σειρά τους κι αυτοί παίρνουν τον δρόμο του μαρτυρίου. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη οκτώ αγίων Μαρτύρων, που το μαρτύριο κι ο θάνατός των σχετίζονται με την άθληση του Αγίου Γεωργίου. Είναι πάμπολλα τα παραδείγματα ανθρώπων που επίστεψαν στον Χριστό από την τάξη των βασανιστών και των δημίων των αγίων Μαρτύρων, βλέποντας ακριβώς την πίστη των αθώων θυμάτων, μα και τα θαύματα που εγίνονταν επάνω στην ώρα του βασανισμού. Ένας θάνατος Μάρτυρος είναι πάντα μια νίκη. Η δόξα της Εκκλησίας είναι τα χρόνια εκείνα των διωγμών, τότε που η πίστη ξέπλενε το πρόσωπο της γης και νικούσε τον κόσμο με το αίμα των αγίων Μαρτύρων.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοί Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διό καί μετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Ἐλισάβετ τό πνεῦμά σου.


Ἐπιστροφή