21 Απριλίου

Συχνή και μεγάλη στα συγγράμματα των ιερών Πατέρων της Εκκλησίας είναι η διδασκαλία για την κατάκριση. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης, του οποίου την μνήμη τιμά σήμερα η Εκκλησία, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Ιησού Χριστού "μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε", σ'ένα σύγγραμμά του γράφει τα εξής· "Κι όταν βλέπετε τον αδελφό σας να αμαρτάνη και τότε να μην τον κρίνετε και μάλιστα όταν είναι ιερέας. Να θυμώσαστε πως ένας είναι ο κριτής, ο Θεός, που θα αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του. Είδες βέβαια τό αμάρτημα του αδελφού σου· μήπως όμως γνωρίζεις και όλες του τις καλές πράξεις; Μπορεί μάλιστα αυτήν την αμαρτία, που εσύ είδες, εκείνος να την έπλυνε κι όλας με τα δάκρυα της μετανοίας του". Μεγάλη και σωτήριος διδαχή περιέχεται στα λόγια εκείνα του Κυρίου, στο "μη κρίνεται ίνα μη κριθήτε". Όποιος κρίνει και κατακρίνει, δεν έχει τις δύο πρώτες αρετές του Χριστού, την πίστη και την αγάπη.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἰανουάριε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἐν τῷ κόσμῳ λάμψαντες, ὥσπερ λυχνία, μυστικῶς ἑπτάφωτος, καταφωτίζετε ἡμᾶς, Ἰανουάρις ἔνδοξε, σὺν τοῖς συνάθλοις, μεθ᾽ὧν εὐφημοῦμέν σε.


Ἐπιστροφή