19 Απριλίου

Πολλοί "οικιακοί" γίνονται εμπόδιο στην πνευματική προκοπή του ανθρώπου κι επαληθεύουν έτσι τα λόγια του Ιησού Χριστού, ότι "εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού". Πολλές μητέρες απέτρεψαν τα παιδιά τους από την θυσία κι άλλες, ακόμη χειρότερα, τα προέτρεψαν στο έγκλημα, όπως η Ηρωδιάδα την κόρη της Σαλώμη. Όμως είναι και πολλές άλλες, που όχι μόνο προέτρεψαν τα παιδιά τους στην θυσία και το μαρτύριο, μα και μόνες τους ώρισαν τον τρόπο της θανατώσεώς των. Η Φιλίππα, η μητέρα του αγίου Μάρτυρος Θεοδώρου, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, στέκεται μαζί με το παιδί της μπροστά στον ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας της λέει. "Κάμε τον γιό σου να θυσιάση στους θεούς, για να μην πάη άδικα και συ μείνης άτεκνος". Κ' η μητέρα απαντά. "Όταν το παιδί μου σταυρωθή από σένα, τότε θα κάμη στον Θεό του αληθινή θυσία". Κι ο Θεόδωρος απέθανε με σταυρικό θάνατο, όπως το επεθύμησε η μητέρα του

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Παφνούτιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Αἱμάτων ῥοαῖς, στολήν σου τὴν ὑπέρτιμον, φοινίξας λαμπρῶς, Παφνούτιε μακάριε, χαρμοσύνως ἔδραμες, πρὸς ναόν κραυγάζων τὸν οὐράνιον· Τῆς ζωῆς σὺ Σῶτερ πηγή, ὁ πᾶσι βλυστάνων, οἰκτιρμῶν ποταμούς.


Ἐπιστροφή