17 Απριλίου

Ο Άγιος Συμεών, επίσκοπος Σελευκείας στην Περσία, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, είναι ένα ακόμη λαμπρό παράδειγμα καλού ποιμένος της Εκκλησίας, που "έθηκε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων". Μας είναι γνωστά τα λόγια, που είπε κάποτε κατά πρόσωπο στον έπαρχο Μόδεστο ο Μέγας Βασίλειος. Μα και τα λόγια του Αγίου Συμεών κατά πρόσωπο στον Πέρση βασιλέα Σαπώρ δεν είναι λιγώτερο ατρόμητα και λόγια άξια εκκλησιαστικού ποιμένος, που έχει βαθειά συναίσθηση των ευθυνών του απέναντι στο Θεό και στο ποίμνιό του. "Είμαι έτοιμος για όλα· να δώσω ακόμη και τη ζωή μου. Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ την πίστη μου και να πιέσω τα λαό μου". Μπροστά σε τέτοια λόγια οι διώκτες μία δύναμη διαθέτουν, το ξίφος. Μα ο θάνατος των αγίων σε τέτοιες περιστάσεις δεν είναι ήττα· είναι νίκη. Νίκη της πίστεως και της Εκκλησίας. "Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι, οι δε εισίν εν ειρήνη".

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος πλ. α´.

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων τά κατορθώματα, οὐρανῶν αἱ δυνάμεις ὑπερεθαύμασαν, ὅτι ἐν σώματι θνητῷ τόν ἀσώματον ἐχθρόν, τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ ἀγωνισάμενοι καλῶς, ἐνίκησαν ἀοράτως, καὶ νῦν πρεσβεύουσι τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἐκ Περσίδος ἔλαμψας ὡς ἑωσφόρος, Συμεών μακάριε, δῆμον Ἁγίων Ἀθλητῶν, ἔχων ἡμῖν συνανίσχοντας, ὥσπερ ἀστέρας· μεθ᾽ὧν εὐφημοῦμέν σε.


Ἐπιστροφή