16 Απριλίου

Κάθε τόπος της γης είναι καθαγιασμένος με την άθληση και το αίμα των αγίων Μαρτύρων. Και ξηρά και θάλασσα, και λίμνες και ποταμοί, και πεδιάδες και όρη είδαν και ήκουσαν τον θάνατο των Αγίων "δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού". Μα και κάθε όνομα ετιμήθη με την θυσία του αίματος υπέρ της πίστεως. Ονόματα ελληνικά και βαρβαρικά απογράφηκαν "εν ουρανοίς" και πέρασαν στο ονοματολόγιο της Εκκλησίας. Κι ακόμη κάθε έθνος και κάθε φυλή αντιπροσωπεύονται στη βασιλεία των ουρανών, ώστε πραγματικά η Εκκλησία να ονομάζεται και να είναι "καθολική". Οκτώ Μάρτυρας τιμά σήμερα η Εκκλησία, έναν άνδρα και επτά γυναίκες, Έλληνας το ένος, που αγίασαν τα νερά του Σαρωνικού κοντά στις ακτές της Τροιζηνίας. Φυσικά τα ονόματά τους είναι ελληνικά· Λεωνίδης, Χάρισσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλλίς, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδώρα.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α´.

Τά θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρτύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον ῆμῖν δωρησάμενος, Χριστέ ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλάς ἐθνῶν διασκέδασον, τῆς βασιλείας τά σκῆπτρα κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Παρθενίας ἔσοπτρα, φωτοειδῆ πεφυκυῖαι, νοερῶς ἠστράψατε, ἀθλητικὰς λαμπηδόνας, πᾶσαν μέν, τὴν Ἐκκλησίαν ἀγλαϊζούσας, νύκτα δέ, τῶν νοσημάτων ἀπελαυνούσας, Χιονία καὶ Ἀγάπη, σὺν τῇ Εἰρήνῃ, Χριστοῦ κειμήλια.


Ἐπιστροφή