15 Απριλίου

Το ποία και πόση είναι η ευθύνη των διωκτών της πίστεως αυτό είναι το ζήτημα της κρίσεως του Θεού. Κανείς δεν ξέρει πόσοι απ' αυτούς πλανώνται και πόσοι ψεύδονται. Γι' αυτό ο Χριστός είπε να προσευχώμαστε για κείνους που μας διώκουν· πολλές φορές αυτοί "ουκ οίδασι τι ποιούσι" και πιστεύουν πως προσφέρουν "λατρείαν τω Θεώ". Οι διώκτες και οι Μάρτυρες στέκονται ο καθενας σε διαφορετική βάση κ' είναι φυσικό να μην μπορούν οι διώκτες να καταλάβουν τους Μάρτυρες. Ο ηγεμόνας, ενώπιον του οποίου κρίνεται ο άγιος Μάρτυς Κρήσκης, τον οποίον τιμά σήμερα η Εκκλησία, ονομάζει τον Άγιο δυστυχή, επειδή θεληματικά βάζει τον εαυτό του σε βάσανα. Κι ο Άγιος απαντά· "Της εσχάτης μενούν ευκλείας και ευδαιμονίας το πάσχειν υπέρ Χριστού". Ο Απόστολος γράφει· "υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν".

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Εἰ καὶ ἐν τάφῳ

Εἰ καὶ ἐν γήρᾳ ἐδέξω τὴν ἄθλησιν, ἀλλά νεάζον ἐκτήσω τὸ φρόνημα, καὶ τὴν ἔπαρσιν τοῦ ἐχθροῦ, καθεῖλες στεῤῥῶς, συνεργόν ἐν ἀγῶσι τὸν Λόγον κτησάμενος· οὗ τὸ πάθος δοξάσας, τῆς τούτου ἐγέρσεως, μέτοχος ὤφθης, ὦ Κρήσκη πολύαθλε.


Ἐπιστροφή