14 Απριλίου

Είναι βρωμερές επιθυμίες και πάθη, που γεννά στην ψυχή των ανθρώπων ο διάβολος. Κ' είναι αγνότης λογισμών και δύναμη θελήσεως, που τα εμπνέει η θεία χάρη. Βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπη η αγνότης προς το πάθος και νίκησε η αγνότης ακόμη και με θυσία και με θάνατο της σαρκός. Γεμάτη τέτοια παραδείγματα είναι η ζωή της Εκκλησίας κι ένα από τα πιο ζωντανά είναι η θυσία της αγίας μάρτυρος Θωμαΐδος της οποίας η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Μια οικογενειακή τραγωδία είναι η ιστορία της, που δεν είναι δυστυχώς η μόνη, που συνέβη κάποτε. Στις ημέρες μας ο Τύπος τακτικά μιλεί για παρόμοια εγκλήματα, για βρωμιές που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Το λυπηρό είναι πως άφοβα τέτοια πράγματα γράφονται κι ευχάριστα διαβάζονται, και το λυπηρότερο πως πολλές φορές δεν υπάρχει καν αντίσταση και θυσία για χάρη της αγνότητος.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´.

Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως

Ὡς ἱεροί συνέκδημοι, Παύλου τοῦ θεοκήρυκος, τὴν οἰκουμένην σὺν τούτῳ διήλθετε, γνῶσιν τὴν θείαν σπείραντες, Ἀρίσταρχε θεόφρον, σὺν Τροφίμῳ τῷ Θείῳ καὶ Πούδη ἔνδοξε· διὸ καὶ ἠθληκότες, ἀξίως συνεδοξάσθητε.


Ἐπιστροφή