11 Απριλίου

Ο άγιος ιερομάρτυς Αντίπας επίσκοπος Περγάμου, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, είν' εκείνος για τον οποίον γίνεται λόγος στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. "Ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον την οξείαν" με τέτοια λόγια μιλεί στον Άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου· "Οίδά σου τα έργα και πού κατοικείς· όπου ο θρόνος του σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και ουκ ηρνήσω την πίστιν μου εν ταις ημέραις αις Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, ος απεκτάνθη παρ' υμίν, όπου ο σατανάς κατοικεί". Ποιός μπορεί να αμφισβητήση πως όχι μόνο στην Πέργαμο, μα και σ'όλη τη γη κατοικεί τώρα ο σατανάς; Και δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία πως και σήμερα πολλοί "μάρτυρες πιστοί" υπάρχουν σ' όλο το πρόσωπο της γης. Η "αγία" και "καθολική" Εκκλησία, αν υπάρχη - ποιός μπορεί ν'αρνηθή την ύπαρξίν της; - τούτο είναι στην ουσία της, μαρτυρία Ιησού Χριστού. Είναι Εκκλησία μαρτύρων.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Μυροβλύτην τὸν θεῖον καὶ μαρτύρων τὸν σύναθλον, τὸν πανευκλεῆ ἱεράρχην καὶ Περγάμου τὸν πρόεδρον, τιμήσωμεν Ἀντίπαν οἱ πιστοί, ὡς τάχιστον καὶ μέγαν ἱατρόν, τῆς δεινῆς ὀδόντων νόσου, καὶ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ ψυχῆς βοήσωμεν· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ

Τόν ἱεράρχην καὶ κλεινόν μεγαλομάρτυρα, τὸν πολιοῦχον τῆς Περγάμου τὀν πανάριστον, καὶ κοινοῦ ἐχθροῦ ἀντίπαλον τὸν Ἀντίπαν, κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν ἐν ᾄσμασιν, ὡς τοὺς πάσχοντας ὀδόντας θεραπεύοντα, πόθῳ κράζοντες· Xαίροις, Πάτερ τρισόλβιε.


Ἐπιστροφή