10 Απριλίου

"Μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι". Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού προς τους "δώδεκα μαθητές αυτού", μα και προς όλους τους πιστούς. Και είναι αυτά τα λόγια, που τα είχαν ζωντανά στην μνήμη τους οι άγιοι Μάρτυρες κ' ήταν σαν να ηχούσαν στις ακοές των, όταν πορεύονταν προς τον θάνατο. Οι άγιοι Τερέντιος, Αφρικανός, Μάξιμος, Πομπήϊος κι άλλοι τριανταέξη Μάρτυρες και μαζί μ'αυτούς ο Ζήνων, ο Αλέξανδρος κι ο Θεόδωρος, τους οποίους γιορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία, όταν επήγαιναν προς το μαρτύριο, αυτά τα λόγια έλεγαν κι έδιναν λόγο μεταξύ τους, κανείς να μη δειλιάση και να μην αρνηθή τον Σωτήρα. Εως το σώμα φθάνει η εξουσία του κάθε διώκτη· πιο μέσα ό,τι να κάμη δεν μπορεί να προχωρήση. Γιατί, όπως λέει ο θείος λόγος· "Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού και ου μη άψηται αυτών βάσανος".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α´.

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων τά κατορθώματα, οὐρανῶν αἱ δυνάμεις ὑπερεθαύμασαν, ὅτι ἐν σώματι θνητῷ, τόν ἀόρατον ἐχθρόν τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, ἀγωνισάμενοι καλῶς, ἐνίκησαν ἀοράτως, καί νῦν πρεσβεύουσι τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς Χριστοῦ ἀκόλουθοι οἱ Ἀθλοφόροι, ἐν σταδίῳ ἔλεγον, ἀγωνιζόμενοι στεῤῥῶς· Μη δειλιάσωμεν σύναθλοι· τρυφή γὰρ μένει ἡμᾶς ἀδιάδοχος.


Ἐπιστροφή